Politika privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

 

Politika zaštite privatnosti (dalje u tekstu: Politika ) odnose se na način na koji prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo podatke, uključujući i lične podatke u vezi s pristupom i korištenjem portala www.news24.ba putem web stranice i/ili aplikacije. Ova Politika također određuju ponašanje News 24, njegovih stalnih, privremenih i povremenih uposlenika, poslovnih partnera i trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje ličnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima. NEWS 24 je u potpunosti predan čuvanju informacija o vama i vašoj porodici i osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave Politike što očekuje i od svojih uposlenika i poslovnih partnera. Uposlenici NEWS 24 poduzimaju i poduzimat će sve napore s ciljem brige o vašoj privatnosti i cyber sigurnosti.

  1. PRIKUPLJANJE PODATAKA I UPOTREBA KOLAČIĆA

 

NEWS 24 podatke prikuplja na dva načina a) direktno od pojedinca i b) indirektno.  Direktni podaci su podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, kreiranjem korisničkog računa na Internet stranici NEWS 24, dolaskom u prostore NEWS 24, telefonskim razgovorom s pojedincem i sudjelovanjem u nagradnoj igri ili anketi NEWS 24. Indirektni podaci su podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju NEWS 24 (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija. NEWS 24 tokom interakcije s vama prikuplja lične podatke koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće: ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona, adresu stanovanja i fotografije. NEWS 24 također može prikupljati podatke koji se odnose, ali nisu ograničeni na podatke o: uređajima putem kojih se spajate na Internet, vrsti i verziji Internet preglednika koji koristite i načinu korištenja Internet stranice NEWS 24.

NEWS 24 informacije prikuplja na osnovu podataka koje nam dajete korištenjem web stranice NEWS 24 i tokom interakcije s NEWS 24 što uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće: podatke potrebne za korištenje web stranice, podatke koje nam dostavljate putem e-maila, podatke o komunikaciji s NEWS 24 i podatke o komunikaciji s korisnicima NEWS 24 putem sekcije „komentari“.

NEWS 24 prikuplja informacije o vašoj geografskoj lokaciji prilikom korištenja web stranice NEWS 24 i to na osnovu vaše IP adrese i/ili GPS lokacije mobilnog uređaja. Većina savremenih mobilnih uređaja dozvoljava vam da onemogućite upotrebu usluga lokacije. NEWS 24 se koristi kolačićima i može dozvoliti partnerima stavljenje kolačića. Tako pristupama općim i neosjetljivim podacima s vaših uređaja i koristimo ih za poboljšanje naših proizvoda, prilagodbu oglasa i drugih sadržaja na web stranici.

Obradu svih podataka NEWS 24 zasniva, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), na sljedećim principima: zakonitosti, poštenosti i transparentnosti obrade; ograničavanju svrhe; smanjenje količine podataka; tačnosti; ograničenju pohrane; cjelovitosti i povjerljivosti; i pouzdanost.

  1. KORIŠTENJE PODATAKA

NEWS 24 upotrebljava, pohranjuje i obrađuje informacije, uključujući i lične podatke s ciljem boljeg razumijevanja vaših interesa, poboljšanja i razvoja NEWS 24, poboljšanja marketinga, stvaranja i održavanja sigurnije okoline i sa svrhom ostvarivanja naših pravnih i zakonskih obaveza.

NEWS 24 koristi lične podatke za sljedeće svrhe:

  • Marketinške aktivnosti – NEWS 24 lične podatke može upotrebljavati s ciljem obavještenja o novim pogodnostima, sadržajima i sličnim aktivnostima;
  • Zaštite uposlenika i korisnika NEWS 24 – NEWS 24 može otkriti lične podatke pojedinca ukoliko je to neophodno po zaštitu života, zdravlja i sigurnosti uposlenika, korisnika i imovine;
  • Stvaranje sigurnijeg okruženja – NEWS 24 može ovlaštenim organima otkriti lične podatke pojedinca ukoliko je to u interesu nacionalne sigurnosti, sprečavanja zloupotreba i sigurnosnih incidenata;
  • Kontaktiranje – NEWS 24 može upotrijebiti vaše lične podatke kako bi vas kontaktirali o obavijesti promjene Politike, provjere u vezi s uslugama ili aktivnostima na koje ste se prijavili ili slanja obavijesti na vaše uređaje ukoliko ste to omogućili

NEWS 24 osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na pristup informacijama; prigovor na obradu; ograničenje obrade; prijenos podataka; ispravljanje podataka; i brisanje podataka. Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Korisnici imaju pravo na pristup informacija temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem: svrsi obrade ličnih podataka; izvoru ličnih podataka, ako nije dobiven od korisnika; kategoriji ličnih podataka; primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni lični podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja; i predviđenom periodu pohrane ličnih podataka ili obrazloženje za određivanje perioda pohrane.

  1. ZADRŽAVANJE I ZAŠTITA PODATAKA

NEWS 24 nikada neće prodavati vaše lične podatke i/ili zadržati ih duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni. NEWS 24 će vaše lične podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda ili usluga; dok god je potrebno u skladu s ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza i rješavanja sporova; ili do one mjere koju dopušta zakon. Kad period zadržavanja istekne, NEWS 24 će lične podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

NEWS 24 provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje garantuju sigurnost ličnih podataka. Mjere imaju za cilj spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sistemu obrade podataka u kojima se obrađuju lični podaci, spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sistem obrade podataka od pristupa ličnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja i osigurati da se lični podaci tokom elektronskog prijenosa ili tokom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja

U slučaju žalbi vezanih za pridržavanje mjera vezanih za zaštitu ličnih podataka molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu: info@news24.ba.

  1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA DJECE

NEWS 24 djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina i ne traži niti prikuplja lične podatke djece bez saglasnosti njihovih roditelja ili nositelja roditeljske odgovornosti. NEWS 24 će poduzeti sve napore, kako bi podatke koje dobije od djece obrađivao samo uz suglasnost roditelja ili nositelja roditeljske odgovornosti. Ako NEWS 24 sazna da su mu poslani lični podaci djece, ali bez valjane saglasnosti roditelja ili nositelja roditeljske odgovornosti, u najkraćem mogućem roku će izbrisati te lične podatke.

  1. PRAVO NA PODNOŠENJE ŽALBE NADLEŽNOM ORGANU

U svakom trenutku možete podnijeti žalbu na obradu vaših ličnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade podataka prekršili bosanskohercegovačke ili evropske propise o zaštiti podataka. Nadzorni organ je Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine,  Dubrovačka broj 6, 71000 Sarajevo, e-mail: azlpinfo@azlp.ba.

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini je samostalna upravna organizacija čija nadležnost i djelokrug poslova su propisani Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Poslovi iz nadležnosti Agencije su: nadgledanje provođenja odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka (dalje u tekstu: Zakon) i drugih zakona o obradi ličnih podataka; postupanje po podnesenim prigovorima nosioca podataka; podnošenje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine godišnjeg izvještaja o zaštiti ličnih podataka, koji treba biti dostupan javnosti; praćenje uslova za zaštitu ličnih podataka davanjem prijedloga za usvajanje ili izmjenu zakona koji se odnose na obradu ličnih podataka, te davanje mišljenja o prijedlozima tih zakona i briga o ispunjavanju kriterija zaštite podataka koji proističu iz međunarodnih sporazuma obavezujućih za Bosnu i Hercegovinu.

Agencija je ovlaštena da: posredstvom inspekcije, nadzire ispunjavanje obaveza propisanih Zakonom; vodi Glavni registar; prima primjedbe i prigovore građana koje se odnose na kršenje ovog Zakona; donosi provedbene propise, smjernice ili druge pravne akte, u skladu sa Zakonom; nalaža blokiranje, brisanje ili uništavanje podataka, privremenu ili trajnu zabranu obrade, upozorava ili opominje kontrolora; podnosi zahtjev za podnošenje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom; daje savjete i mišljenja u vezi sa zaštitom ličnih podataka; sarađuje sa sličnim organima u drugim državama; obavlja druge dužnosti propisane zakonom; nadzire iznošenje podataka iz Bosne i Hercegovine; izrekne kaznu u okviru prekršajnog postupka, u skladu sa Zakonom.