Home > Novosti > Nevladine organizacije, političke stranke, predstavnici akademske zajednice i apelanti pred ESZSLJP parafirali Deklaraciju o ustavnim i drugim reformama BiH na putu prema EU i NATO

Nevladine organizacije, političke stranke, predstavnici akademske zajednice i apelanti pred ESZSLJP parafirali Deklaraciju o ustavnim i drugim reformama BiH na putu prema EU i NATO

Polazeći od međunarodnopravnog subjektiviteta, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti države Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih građana i naroda koji u njoj žive;

Uvažavajući izjave svih političkih organizacija koje djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine, oba entiteta, Brčko Distriktu, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, kojima je nedvojbeno istaknuto da je pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji strateški cilj;

Potvrđujući stav da je vladavina prava, koja podrazumijeva jednakost svih pojedinaca pred zakonom bez izuzetaka, a što se ostvaruje kroz poštivanje i provođenje Ustava i zakona u BiH, izvršenje presuda internacionalnih i bosanskohercegovačkih sudova u ustavno-pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, kako domaća tako i međunarodno-pravna obaveza;

Uvažavajući polazište da Bosna i Hercegovina treba biti država ljudskih, političkih, etničkih i vjerskih  prava i sloboda, u kojoj je vladavina prava temeljni princip, čiji je društveni konsenzus baziran na antifašizmu, pluralizmu, demokraciji, sekularizmu, odgovornoj i transparentnoj vladavini, te odlučnoj borbi protiv sistemske korpucije i kriminala;

Smatrajući izuzetno važnom saradnju političkih organizacija sa organizacijama civilnog društva, ustanovama i pojedincima iz akademske zajednice, medijima, vjerskim zajednicama, pojedincima iz svih sfera javnog društvenog djelovanja, kao i široku podrške građana Bosne i Hercegovine na temelju prihvaćenih Principa za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, kao subjekte koje imaju pravo, odgovornost i obavezu u kreiranju i oblikovanju bosanskohercegovačkog društva i države Bosne i Hercegovine;

Mi niže potpisani, obavezujemo se, u okvirima svoga djelovanja u javnosti, kao i kroz institucije Bosne i Hercegovine, provoditi i zalagati se za usaglašene stavove i principe iznesene u

D E K L A R A C I J I

O USTAVNIM I DRUGIM REFORMAMA BOSNE I HERCEGOVINE

NA PUTU U EUROPSKU UNIJU I NATO

 1. Potpisnici Deklaracije o ustavnim i drugim reformama na euro-atlanskom putu Bosne i Hercegovine (Deklaracija) saglasni su djelovati zajednički kao društveni pokret za Bosnu i Hercegovinu i bolju budućnost svakog pojedinca, poštujući i ne osporavajući pravo nijednoj političkoj organizaciji na vlastiti pravno-politički subjektivitet i djelovanje, prihvatajući učešće organizacija civilnog društva i ostalih potpisnika Deklaracije u kontekstu stručne i konsultativne uloge u procesima praćenja i provođenja usaglašenih stavova i principa u ovoj Deklaraciji.
 2. Strane potpisnice smatraju da su neophodne promjene Ustava Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 10. stav 2. Ustava BiH koji nedvojbeno utvrđuje da bilo koje izmjene Ustava BiH ne mogu biti u suprotnosti sa primjenom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njene prednosti nad svakim drugim pravom (član 2. tačka 2. Ustava BiH). Konvenciju je država BiH ratifikovala u Parlamentarnoj skupštini BIH (2002) i ista predstavlja „ustavni instrument evropskog javnog poretka“. Svako daljnje odlaganje izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava vodi ka isključenju BiH iz Vijeća Evrope i trajnom prekidu svakog  integrativnog procesa. Neprihvatljive su aktivnosti koje vode dodatnim etno-nacionalnim i teritorijalnim podjelama bh društva i države BiH i sve promjene trebaju se odvijati u pravcu ostvarivanja punih ljudskih prava i sloboda svih građana i naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.
 3. Pregovorači iz BiH, kao i medijatori i izaslanici iz međunarodne zajednice biće upoznati sa polaznim osnovama usaglašenim ovom Deklaracijom, kako bi se utvrdili okviri i principi za sve buduće pregovore.Pregovori se ne mogu voditi pod bilo kakvim pritiscima ili ucjenama, bez obzira od koga dolaze, već isključivo na temeljima vladavine prava i unapređenja temeljnih ljudskih prava u demokratskom i mirnom okruženju. Dobro došli su svi prijedlozi i modeli koji su utemeljeni na evropskim demokratskim standardima koji imaju za cilj unapređenje funkcionalnosti BiH i njenih instutucija.
 4. Svi pregovori, razgovori i eventualni dogovori koji se vode sa domaćim i međunarodnim zvaničnicima, koji se odnose na izmjene i dopune Ustava Bosne i Hercegovine, moraju se temeljiti, usaglasiti i na koncu parafirati od svih političkih organizacija koje imaju svoje zastupnike i delegate u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovinena, a koje su potpisnice ove Deklaracije, na slijedećim principima: a) Izvršenju pravosnažnih presuda Evropskog suda za ljudska prava po apelacijama Jakoba Fincija, Derve Sejdića, Azre Zornić, Ilijasa Pilava, Samira Šlaku i Svetozara Pudarića, kao i izvršenju pravosnažnih presuda Ustavnog i Suda BiH, u kontekstu izmjena Ustava BiH i Izbornog zakona BiH. b) Preciziranom i definiranom listom prava naroda u Bosni i Hercegovini, u parlamentima na državnom i entitetskim nivoima, sa jasno definiranim mehanizmom njihove zaštite, u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava i mišljenjem Venecijanske komisije iz 2005. godine (usaglasiti model zaštite „vitalnog nacionalnog interesa“).c) Jasno definiranom odrebom o neprihvatljivosti i kažnjivosti negiranja zločina holokausta, genocida i drugih presuđenih ratnih zločina, glorifikaciji presuđenih ratnih zločinaca od strane međunarodnih i bosanskohercegovačkih sudova za zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava, kao i neprihvatljivosti vrijeđanja narodnih kolektiviteta kao genocidnih ili zločinačkih. d) Osigurati vladavinu prava uspostavljanjem nezavisnog pravosuđa u skladu sa demokratskim standardima i sistemski osigurati bezpogovorno izvršavanje presuda bh i međunarodnih sudova. e) Ustavom definirati mehanizme onemogućavanja blokada rada institucija Bosne i Hercegovine i drugih vlasti na nižim nivoima, uključujući i institut prijevremenih izbora.
 5. Nakon usaglašenih stavova o promjenama Ustava BiH, reformu izbornog sistema temeljiti na savremenim demokratskim standardima i u skladu sa evropskim vrijednostima a protiv daljih etničkih podjela, uvažavajući izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog i Suda BiH.
 6. Usaglasiti i ponuditi jasne principe i modele kojima će se harmonizirati nadležnosti, prava i obaveze predsjednika/potpredsjednika u oba entiteta, kao i nadležnosti i ulogu Doma naroda u FBIH i Vijeću naroda u RS, na simetričan način, uvažavajući istovjetna prava građana koji se ne izjašnjavaju kao konstituentni narodi (ostali), vodeći računa o mišljenju Venecijanske komisije. Postojeće pravno stanje u entitetima FBIH i RS onemogućava integraciju i funkcionisanje institucija BiH.
 7. Radi provođenja odluke Ustavnog suda BiH o državnoj imovini, zajednički će se izraditi prijedlog Zakona o državnoj imovini koji mora biti utemeljen na pravosnažnoj presudi Ustavnog suda BiH, i kojim će se definirati vlasništvo države nad svojom imovinom, kao i uređivanje prava i dužnosti nižih nivoa vlasti i javnih ustanova/preduzeća u korištenju i raspolaganju državnom imovinom.
 8. Put Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a propisano je čl. 84 Zakona o odbrani BiH i kao takav je zakonska obaveza svih institucija BiH.
 9. Potpisnici ovog dokumenta pozdravljaju inicijativu uglednih članova akademske zajednice o potrebi održavanja bosanskohercegovačkog sabora/kongresa, koji bi trebao dati okvirne smjernice i dokument o strateškim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine u narednom periodu. Svaka od strana potpisnica će se, o svom eventualnom angažiranju i učešću, pojedinačno izjasniti nakon dostavljanja incijativnog dokumenta od strane inicijativnog odbora uglednih članova akademske zajednice o razlozima, ciljevima i načinu organiziranja bosanskohercegovačkog sabora/kongresa.
 10. Strane potpisnice usaglasile su da će praćenje i monitoring stavova, principa i realizacije usaglašenih aktivnosti iz ove Deklaracije voditi Vijeće za provedbu Deklaracije (Vijeće). Vijeće će se sastojati od članova i to: po jedan predstavnik iz svake od političkih stranaka potpisnica Deklaracije, 5 predstavnika iz reda organizacija civilnog društva potpisnika Deklaracije, 1 predstavnik ANUBIH, 1 predstavnik iz reda akademske zajednice, 1 predstavnik iz reda apelanata pred ESZLJP. Strane potpisnice će odrediti svoje predstavnike u roku od sedam dana od dana potpisivanja ove Deklaracije. Iz reda članova Vijeća, odrediće se predsjedavajući koji će biti iz reda organizacija civilnog društva, te urediti način i model svoga djelovanja.
 11. Deklaraciji mogu pristupiti i druge političke i nevladine organizacije svojom pisanom izjavom, kao i zastupnici/delegati iz Parlamentarne Skupštine BiH i zastupnici iz entitetskih parlamenata, u ličnom kapacitetu, ukoliko nisu članovi političkih organizacija koje su potpisnice Deklaracije.
 12. Potpisnici Deklaracije obavezuju se da će sve usaglašene elemente provoditi u duhu zajedništva, u dobroj volji, stavljajući zajedničke interese države BiH ispred bilo kojih ličnih i partikularnih interesa.

Svaka potpisnica Deklaracije zadržava po jedan originalan potpisan primjerak Deklaracije.

Skupom je moderiraro Miro Lazović, predsjednik Foruma parlamentaraca BiH 1990

Ostavite komentar