Home > Hronika > SENAT UNSA ODUZEO AKADEMSKO ZVANJE SEBIJI IZETBEGOVIĆ – PRVOJ U BOŠNJAKA

SENAT UNSA ODUZEO AKADEMSKO ZVANJE SEBIJI IZETBEGOVIĆ – PRVOJ U BOŠNJAKA

Senat Univerziteta u Sarajevu danas je poništio zvanje Sebije Izetbegović za magistra nauka, a u Odluci su pojasnili razloge za takav postupak.

Kako stoji u Odluci Senata, “usvaja se Analiza Komisije na osnovu prikupljene dokumentacije u predmetu provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu Medicinskom fakultetu prof. dr. Sebije Izetbegović sa prijedlogom za dalje postupanje, broj: 0101-1823-3/23 od 23. 02. 2023. godine, koja čini sastavni dio ove odluke”.

Izetbegović na televiziji pokazala index: Tvrdi da je sve uredu sa diplomom - N1

“Zadužuje se rektor Univerziteta u Sarajevu da donese Rješenje kojim se poništava upis u Matičnu knjiga magistranata broj l od 1964-1998, godine od rednog broj 1 do 442 koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu Medicinskog fakulteta, i to upis pod rednim brojem 437 na ime Izetbegović dr. Sebija, koja je dana 19. 03. 1998. godine odbranila magistarski rad na temu Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu i time stekla naučni stepen magistra nauka”, navedeno je u Odluci.

Kao razlog navode što Izetbegović nije ispunila sve ispitne obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra, osnodno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg stručnog naziva – magistar nauka.

“Zadužuju se stručne službe Univerziteta u Sarajevu da u skladu sa tačkom II ove odluke u Službenim novinama KS oglase ništavnim predmetni upis. Zadužuje se Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet da bez odlaganja pristupi reviziji i ažuriranju personalnih i studentskih dosjea, matičnih kniga i evidencija i u roku od 90 dana od dana donošenja ove odluke i Sentu UNSA-e podnese pisani izvještaj o realizaciji istog”, dodaje se u Odluci.

U zaključku Odluke Senata UNSA-e stoji da ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ostavite komentar